Onze werkwijze

Voordat Bureau Korbeel uw financiën kan beheren dient er eerst een verzoek tot onder bewindstelling te worden ingevuld en ingediend bij het Kantongerecht. Dit geschiedt d.m.v. een eerste intakegesprek bij de aspirant onderbewindgestelde(n) thuis. Feitelijk wordt niet de persoon, maar worden diens goederen inclusief zijn/haar financiën onder bewind gesteld. Hier mogen ook andere familieleden en/of hulpverleners bij aanwezig zijn.Tevens zal er een verzoek ingevuld worden voor vermindering van de kosten voor griffierechten.

Tijdens dit intakegesprek wordt er ook gekeken of er mogelijk nog andere hulp moet worden ingezet, om het beschermingsbewind tot een succes te maken. Na het indienen van het verzoek, ontvangt u een nota van de griffierechten, die door u betaald moet worden.

Er zullen ook stukken meegeleverd moeten worden met het verzoekschrift, waaruit het Kantongerecht kan concluderen dat u inderdaad niet in staat mag worden geacht, uw financiële belangen te behartigen. Hierbij moet worden gedacht aan een medische verklaring van een (huis)arts of psychiater of een sociaal verslag van een professionele hulpverlener. Meestal hoeft u voor het verzoek niet op een zitting te verschijnen, maar als het Kantongerecht nog vragen heeft, dan zal de u worden gevraagd om op de zitting te verschijnen.

Pas als het Kantongerecht een beschikking heeft afgegeven, kan het beschermingsbewind officieel beginnen en is de beschermings-bewindvoerder verantwoordelijk voor uw financiële zaken.

Als een beschermingsbewindvoerder is aangesteld, betekent dit dat u niet meer alleen over uw financiën kunt beslissen. Sterker nog, u bent niet langer verantwoordelijk voor het financiële beheer, want de rechter heeft u uw bevoegdheid ontnomen en dat aan de beschermingsbewindvoerder overgedragen. Dit zal even moeten wennen. De beschermingsbewindvoerder zal de instanties en bedrijven waar u contact mee heeft een brief sturen en uitleggen dat uw vermogen onder bewind is gesteld. Tevens zal er aan de, bij de bewindvoerder bekende, instanties gevraagd worden, om alle post naar het adres van de beschermingsbewindvoerder te sturen. Krijgt u toch nog post thuis, dat met u financiën te maken heeft, dan kunt u dit het beste doorsturen naar de beschermingsbewindvoerder.

Er zal voor u een beheerrekening door de beschermingsbewindvoerder worden geopend bij de ABN AMRO bank. Deze staat op uw naam, maar zal alleen door de beschermingsbewindvoerder worden beheerd. U krijgt wel maandelijks bankafschriften van de beheerrekening. Bij beschermingsbewind worden al uw inkomsten naar de beheerrekening overgemaakt en van daaruit worden al uw vaste lasten betaald en indien mogelijk gespaard voor onvoorziene uitgaven. Het leefgeld wordt wekelijks of maandelijks, naar gelang wat u aan kan, overgemaakt naar een aparte leefgeldrekening. Van de leefgeld rekening krijgt u een bankpasje met pincode. Dit financieel beheer is de hoofdtaak van de beschermingsbewindvoerder. Daarnaast heeft de beschermingsbewindvoerder de verantwoordelijkheid om een eventueel vermogen (indien dit door het Kantongerecht onder bewind gesteld is) trachten in stand te houden en zo mogelijk te laten groeien. Dus bijvoorbeeld wanneer een koopwoning geschilderd moet worden om zijn waarde te behouden, kan de beschermingsbewindvoerder dit beslissen zij het in overleg met het Kantongerecht, zonder dat u het hier mee eens hoeft te zijn. Natuurlijk vindt er wel eerst overleg met u plaats.

Bij beschermingsbewind zal de bewindvoerder de volgende standaard taken uitvoeren:

 • Aanvragen beschermingsbewind en indien nodig mee naar de zitting
 • Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen en het opstellen van een boedelbeschrijving voor de rechtbank 
 • Betalingen verrichten van de financiële verplichtingen die onderbewindgestelde(n) is aangegaan.
 • Het uitvoeren van administratieve taken, die hiermee in verband staan
 • Het bijhouden van een financiële administratie voor onderbewindgestelde(n)
 • Maken van een financieel maandbudgetplan
 • Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties / instellingen
 • Wijzigen van gegevens bij instanties / instellingen
 • Afsluiten van verzekeringen (zover nog niet aanwezig). WA en uitvaart zijn verplicht.
 • Openen van bankrekening(en)
 • Aanvragen relevante toeslagen, voorlopige teruggaven bij de belastingdienst en andere voorzieningen om de inkomsten te optimaliseren
 • Aanvraag kwijtschelding lokale belastingen
 • Verzorgen van jaarlijkse belastingaangifte ( box 1 )
 • Aanvragen bijzondere bijstand voor kosten beschermingsbewind, indien van toepassing
 • Postverwerking en tevens de post naar u toe verzenden
 • Informeren en adviseren bij juridische zaken
 • Het maandelijks versturen van een overzicht van de inkomsten en uitgaven in de vorm van bankafschriften van de beheerrekening
 • Jaarlijkse rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank

Bij beschermingsbewind behoort niet tot de standaard taken van de bewindvoerder:

 • Het invullen en inleveren van werkbriefjes bij werkgever of uitkerende instanties
 • Het regelen van alimentatie
 • Het voeren van procedures, waarbij niet duidelijk wie voor welke kosten verantwoordelijk is
 • Het doen van belastingaangifte box 2 of 3.
 • Bewind voeren bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende.
 • Hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is.
 • Regelen van (problematische) schulden
 • Aanvraag van uitkeringen verzorgen
 • Beheren van PGB (persoon gebonden budgetten)
 • Verkoop van onroerend goed of aandelen
 • Ontruimen van de woning
 • Frequent naar zitting kantonrechter.
 • Het doen van aangifte bij de politie
 • Mee gaan naar instanties zoals het UVW, sociale dienst, de tandarts, het ziekenhuis e.d.

Als het toch wenselijk is bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren, buiten de standaard werkzaamheden om, dan geldt hiervoor een apart uurtarief.